HEGYKÖZCSATÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
WEBSITE TRANSLATE
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
IMAHÉT 2018
 
IMAHÉT 2016
 
IMAHÉT 2014
 
IMAHÉT 2013
 
IMAHÉT 2012
 
HEGYKÖZCSATÁRI IMAHÉT 2011
 
HEGYKÖZCSATÁRI IMAHÉT 2010
 
KONFIRMÁLÁS 2012
 
NŐSZÖVETSÉGI ZÁSZLÓAVATÁS
 
KARÁCSONY 2009
 
FŐMENÜ
 
HASZNOS LINKEK
 
KAPCSOLÓDÓ LAPOK
 
BLOG
Friss bejegyzések
2010.03.09. 18:41
2009.02.11. 20:00
Friss hozzászólások
 
ÓRA
 
NAPTÁR
2020. Június
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
LÁTOGATOTTSÁG
Indulás: 2007-12-29
 
SZÓTÁR
 
PPS - EK
 1. PPS – ek EGYHÁZI 1
 2. PPS – ek EGYHÁZI 2
 3. PPS – ek ÉRDEKES 1
 4. PPS – ek ÉRDEKES 2
 5. PPS – ek ÉRDEKES 3
 6. PPS – ek ÉRDEKES 4
 
INNEN VOLTAK

counter
 
KERESZTYÉN ÉNEK VIDEÓK
 
TE ERŐT ADSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚJ PRESBITÉRIUM 2012

Letette esküjét

a hegyközcsatári református

gyülekezet új presbitériuma

    Sűrű őszi eső vette kezdetét vasárnap, október 28-án délelőtt az Istentiszteletet megelőzően, amikor az egész Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházközségeiben a 2012. október 7-én tartott választói közgyűlés döntése alapján az új és  újraválasztott presbiterek tettek esküt, vagy erősítették meg eskütételüket a gyülekezet előtt. A Kánon szerint egyházunk zsinatpresbiteri egyház, ami azt jelenti, hogy nem személyek, hanem testületek kormányozzák.

     A presbiter az ősi keresztyén egyházak elöljáróinak neve volt. Akik bizonyos hatalmat nyertek, felügyeltek az istentiszteletnél a rendre, kezelték az egyházközség ügyeit és felügyelték az egyháztagok erkölcsi magaviseletét. A magyar presbiter elnevezés a görög presbüterosz szóból ered, melynek jelentése: valakinél idősebb, öregebb. Keresztyén presbiterekről először az ApCsel 1: 5-ben olvasunk: „Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. ” (ApCsel 1 5,2).

    Az apostolok idején annyiban módosul az ószövetségi gyakorlat, hogy a presbiterek vagy vének nem életkoruk alapján lesznek egy-egy keresztyén közösség vezetői, hanem kiválasztás, megbízás alapján, ahol már sokkal kevésbé számít a tényleges életkor. Pál első missziói útjánál olvasunk először az új gyülekezetek presbitereiről. „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” (ApCsel 14,23). Már ebben időben is a gyülekezet anyagi ügyeinek intézése is a presbiterek feladata volt.

    Spurgeon, amikor azt mondja: „Istennek nincs szüksége a mi tudásunkra, de meg kevésbé van szüksége a tudatlanságunkra. De mégis sokkal fontosabb a hit.” Mindnyájan tudjuk, hogy szeretet csak ott van, ahol hit is van, a szeretet nem szülője, hanem gyermeke a hitnek. Megbocsátani, szeretni, szolgálni csak hit által lehet. Csak az tud megbocsátani, aki hittel felismerte, hogy Jézus nekem milyen sokat megbocsátott, s akkor hogyne tudnék én is megbocsátani? Szolgálni is csak az tud, aki hitben megértette, hogy Krisztus nekünk hogyan szolgált, és szeretni is csak az képes, aki elfogadta már hit által a Krisztus szeretetét.

    Ezen ismeretek alapján választotta Nt. Miklós Csaba hegyközcsatári lelkipásztor az ünnepi Istentisztelet igéjét az Apcsel 20:28 – ból „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” , hiszen a ma fogadalmat tévő presbiterek mellett ez az Ige mindenkihez szól, minden gyülekezeti taghoz, Krisztus követőkhöz, egyháztagokhoz, mert a szolgálat nemcsak a presbitereknek szól, hanem Isten minden szolgájának, hiszen Ő mindenkire bízott valakit az élet során, Isten megbízott bennünket szolgálatokkal – magyarázta a lelkipásztor. Füle Lajos olyan szépen megfogalmazta ki is a presbiter:

Füle Lajos: Presbiterek

Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
a tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra figyel,
az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt.

 

    A presbitereknek olyannak kell lennie, mint a só, ízt kell adniuk a gyülekezetnek, mert ők példaképei a nyájnak, a tagok tudják, hogy ezekre az emberekre számítani lehet, hiszen állhatatosak, erősek. Ilyennek kell lenni nemcsak a következő hat évben, hanem életünk utolsó napjáig.  Hálával kell, hogy megteljen a szívünk azokért az elődökért, akik a nehéz időkben szolgáltak és ma is önzetlenül szolgálnak.

    Az apostol által használt kép szerint a gyülekezeti szolga, presbiter munkája hasonlatos a pásztor munkájához, akinek legfontosabb feladata, hogy a rábízott nyáj füves legelőt, életet adó táplálékot találjon. A gyülekezet táplálása, legeltetése nyilvánvalóan az, hogy az emberek hallják az evangéliumot, és engedelmesen kövessék azt. Mindennemű egyházi szolgálatnak és betöltött tisztségnek akkor van értelme és létjogosultsága, ha az - az „Isten közöttetek való nyájának legeltetését” szolgálja. A legfőbb cél tehát, hogy a gyülekezet, a nyáj hallja meg Urának szavát, értse meg akaratát és engedelmeskedjen Neki. A lelkipásztor, a gondnok, a presbitérium faladata és felelőssége úgy szolgálni a gondjukra bízott gyülekezetet, hogy a Krisztusnak engedelmeskedő életet éljen.

    Az ilyen gyülekezeti szolgálat számára ad konkrét útmutatásokat iPéter apostol, hogyan legeltessük Isten közöttünk való nyáját? 1. Ne kényszerből. 2. Ne nyerészkedésből. 3. Ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon. 4. Mint, akik példaképei a nyájnak.

   A ma fogadalmat tett presbiterekre sok bízatott, hiszen őrállókká lettetek! Feladatuk az őrködés, őrködés a tanítás tisztasága felett, őrködés a gyülekezet lelki és anyagi javai fölött! De ott a figyelmeztetés is: viseljetek gondot „magatokra és az egész nyájra” – ahhoz, hogy valaki Isten nyájának gondviselője lehessen, előbb tudnia kell gondoskodni a tulajdon lelkéről, a rábízottakról a családban, és a munkahelyén. Gondot viselni odafigyelni valamire, odaadással foglalkozni valamivel. Mindezt csak az tudja végezni, aki derék, istenfélő, igazságos, gyűlöli a haszonlesést és Isten szentlelkének a vezetése alatt áll. Látjuk tehát, hogy a presbiter nem csupán őrálló a gyülekezetben, hanem úgymond lelki gondozó is (Jak 5,14-16).

      Az igemagyarázatot követően az Úr asztalát körbeálló presbiterek hangos szóval tettek fogadalmat a gyülekezet előtt akik fennállva hallgatták végig az esküt  „ Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, hogy presbiteri tisztségemben, amelyre Isten akaratából e gyülekezet elválasztott, a mi Urunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek. A fennálló egyházi törvényeknek és törvényes rendeleteknek minden teendőimben kész szívvel engedelmeskedek.

A lelkipásztort és egyházunk munkásait egyházvédő és építő munkájában minden erőmből támogatni szent kötelességemnek ismerem.

   Ha emberi gyarlóságból akár az egyházi törvénynek, akár törvényes felsőbbségem ellen valamiben vétenék, az egyházi fenyítéket alázatosan felveszem.

     Az általam igaznak ismert református vallást sem félelemből, sem adományért, sem más egyéb tekintetért meg nem tagadom.

    Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal és egész életemmel anyaszentegyházunk építésére és Isten országa terjesztésére törekszem, naponként igyekezvén magam is és hívogatván másokat is követni azt, aki a Fő, a mi Urunk Jézus Krisztust.

Isten engem úgy segéljen. Ámen ”

     Az istentisztelet keretein belül az eskütételt követően oklevéllel köszönte meg  az egyházközség lelkipásztora az elmúlt hat évben szolgáló presbiterek szolgálatát, munkáját, de oklevelet kaptak az új és újraválasztottak is.

   Az eskütételt megelőző napokban tartotta meg alakuló ülését az újonnan megválasztott hegyközcsatári Presbitérium és saját kebeléből választott főgondnokot és gondnokot a választási szabályok és rendelkezések betartásával. A szavazást követően a Presbitérium újraválasztotta Mészáros Károlyt főgondnoknak és Molnár Istvánt gondnoki tisztségükbe.

     Befejezésként Miklós Csaba Péter lelkipásztor következőképen szólt a presbiterekhez: „Sáfárok vagytok, amit az Isten rátok bízott, azokkal kell elszámolnotok. Kívánom nektek gyülekezetünk minden tagjának nevében, hogy legyetek hűek, hogy az Úr majd nektek is azt tudja mondani?

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután!” Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HARANGSZÓ

KLIKK A BANNERRE

 

 
INGYEN KÉPESLAP SZERETTEINEK
 
TEMPLOMUNK

 
HARANGSZÓ REFORMÁTUS ÚJSÁG
 
PRÉDIKÁCIÓK
 
ADVENT
 
ÉRDEKESSÉGEK
 
CHAT , TÁRSALGÓ
 
 
 
NÉVNAPOK

 

 
EGYHÁZI ZENE VIDEÓK
 1. HINNI TANÍTS URAM
 2. Szívemet hozzád emelem !
 3. Ó Sion, ébredj !
 4. Aki nékem megnyiltál
 5. Az Úr csodásan működik
 6. Isten szívén megpihenve...
 7. Az Úr csodásan működik
 8. Erős vár a mi Istenünk
 9. Óh mi hű barátunk, Jézus
 10. Ne félj !
 11. Velem vándorol
 12. 111-es Zsoltar, Davide
 13. 139-es Zsoltar
 14. 145.Zsoltar-David zsoltara
 15. A világ Megváltója
 16. Az ajtód előtt állok!
 17. Ki Istenének átad mindent !
 18. Maradj velem!
 19. Szózat
 20. Óh, mily kedves név
 21. Ady: Karácsonyi rege
 22. Boldog ember !
 23. Uram áldalak !
 24. Jézus, te égi szép !
 25. Jöttem Jézusom...
 26. Szelíd szemed Úr Jézus
 27. Vágyom én
 28. Lelki probáimban !
 29.  

 
ITT A TE GÉPED

IP

 
A LEGFRISSEBB HÍREK
 
KURZOR
Free Angel ani MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

 
JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
KÓRUS
 
EMAIL

              

 
KERESZTYÉN FILMEK

KERESZTYÉN FILMEK

 

Mózes I. rész

Mózes II. rész

Dávid I. rész

Dávid II. rész

Ábrahám 

Jákob

József I. rész 

József II. rész

Jézus története 

A Jelenések Könyve 

Pál apostol élete 

Apostolok cselekedetei 

Eszter Könyve

Mária Magdolna története

Jézus és a szamariai asszony

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!    *****    Szélessávú Honlap Debreceni ingatlanok, még több elérhetõ telefonos egyeztetés után www.simonyiingatlan.gportal.hu    *****    Támogasd adománygyûjtéseinket! Ajánld fel szervezetünknek az adód 1%-kot! Hogyan segíthetsz? Nézd meg a portálon.    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? A Kit Fit oldal megnyitotta kapuit. Életmód, egészség, fitnesz....    *****    Szia! Ismered az mta nevezetû játékot? Biztos unod a folyamatos external módos gazdagrp szervereket. Nálunk a helyed!    *****    Blogom, Új olvasóit keresi. Ha Szereted a a mangákat, filmajánlót, verseket és még sorolohatnám. Akkor itt a helyed.    *****    Költöztetés bútorszállítás    *****    Mysteries of the Night ~ Az éjszaka misztériumai csak arra várnak, hogy felfedezd õket. ~ mysteriesofthenight.hu    *****    Nedves levegõ? Fõzéskor nehéz a levegõ? -- 5 kérdés a páraelszívókról -- FAVI páraelszívók    *****    Párásodik a lakás? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról    *****    Konyhai páraelszívók kicsit másképp, mint mások - FAVI    *****    Részletes 20-25 oldalas személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,ha érdekel, kattints és nézz körül nálam!!!    *****    A Hundredmoors célja az, hogy hiánycikknek számító LGBTQ+ témákkal színesítse a magyar blogszférát.    *****    A csillagjövõ asztrológia portálon,nagyon sok,asztrológiai, ezoterikus anyag valamint szoftverek találhatóak,mind Neked!    *****    A horoszkóp fontos információk összessége,rendeld meg most és 3 év elõrejelzés és egy Hold horoszkóp lesz az ajándékod!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos,hogy belenézz,ha most rendeled meg,ajándékod + 3 év elõrejelzés és egy Hold horoszkóp!    *****    Pára? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról - KADD IDE!